top of page

​​Stadgar - Kråkan Kultur & Teater

 


§ 1 Föreningens namn


Föreningens namn är Kråkan Kultur & Teater.


§ 2 Föreningens syfte och inriktning


Föreningens syfte är att i Svärdsjöbygden verka inom verksamhetsområdet kultur med särskilt
fokus på teater.

Föreningens inriktning är:
att bedriva verksamhet för alla åldrar inom verksamhetsområdet
att verka för ett utökat utbud av aktiviteter och därigenom aktivt bidra till att öka bygdens attraktionskraft inom verksamhetsområdet samt
att aktivt arbeta för att öka den sociala gemenskapen i bygden genom att skapa mötesplatser
och evenemang för såväl boende som besökare i bygden.


Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.


§ 3 Föreningens säte


Föreningen har sitt säte i Svärdsjöbygden i Falu kommun, Dalarnas län.


§ 3 Medlemskap och medlemsavgift


Föreningen är öppen för alla personer som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar. Medlemskap förutsätter att medlemmen betalar den medlemsavgift som fastställts av årsmötet.


Medlem ansvarar för att föreningen hålls uppdaterad med e-postadress där medlemmen kan nås för löpande information.


Medlemskapet upphör om medlem inte betalat av årsmötet fastställd medlemsavgift senast den 30 april det år medlemskapet avser.


Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.


§ 4 Styrelsen


Styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter. Ordföranden väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs växelvis på 2 år.


Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.


Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.


§ 5 Föreningens firma


Föreningens firma tecknas var för sig av föreningens ordförande och kassör. Styrelsen kan vid behov utse andra firmatecknare.


§ 6 Räkenskaper


Räkenskapsår ska vara kalenderår.


Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 15 februari året
efter räkenskapsåret.


§ 7 Revisorer


Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av föreningens revisorer.
Revisorerna ska senast den 1 mars avge sin revisionsberättelse.


§ 8 Årsmöte


Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före mars
månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.


Kallelse till årsmöte ska ske minst 10 dagar i förväg. Kallelse sker via e-post och via annonsering
på de sociala medier som löpande används av föreningen.


Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:


1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret.
12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
14. Val av 2 ordinarie revisorer samt 1 revisorssuppleant.
15. Val av 3 ledamöter till valberedning, varav en sammankallande.
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
       Motioner ska vara inlämnade senast 31 januari innevarande år.
17. Övriga frågor.


Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte
fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.


§ 9 Extra årsmöte


Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast det ärende eller de ärende som angivits i kallelsen behandlas.


§ 10 Rösträtt


Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.


§ 11 Beslut, omröstning och beslutsmässighet


Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).


Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.


Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


§12 Regler för ändring av stadgarna


För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte (ordinarie eller extra) med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.


Av kallelsen ska särskilt framgå om förslag till ändring av stadgar kommer att behandlas på
årsmötet.


§13 Upplösning av föreningen


För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.


Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande inriktning för verksamhet i Svärdsjöbygden. Alternativt kan överlämnande ske till annan verksamhet eller fond som gagnar Svärdsjöbygdens utveckling.

 

Stadgarna antagna i samband med föreningens bildande 2014-01-26.

Reviderade 2018-03-26: §8 pkt 16.

bottom of page